LR_header_thee_drinken.jpg

Oudercontact

Buiten de werkvloer om zijn er natuurlijk meer zaken die meespelen die ervoor zorgen dat er goed georganiseerde opvang geleverd kan worden. Hieronder volgen een aantal aspecten waaruit blijkt hoe wij de ouders hierover informeren:

Persoonlijk gesprek

Tijdens een persoonlijk gesprek is er ruimte voor ouders om hun vragen omtrent de opvang bespreekbaar te maken. In eerste instantie natuurlijk over de dagen waarop de opvang plaats zou moeten vinden, maar ook over de organisatie binnen de kinderopvang. In tweede instantie kunnen er praktische vragen zijn zoals “Wat moet ik meenemen voor ons kind?” of zaken die betrekking hebben op het beleid of de toekomstige kosten en vragen in het algemeen.

Bevestiging en contract

Tijdens het persoonlijk gesprek ontvangen ouders een aanbod. Wanneer wij dit retour ontvangen is de inschrijving een feit. Ruim een maand voor aanvang van de opvang nemen wij contact op met de ouders om een tweede afspraak in te plannen. Tijdens dit gesprek worden de aspecten van de verzorging van zoon of dochter besproken zodat wij kunnen zorgen voor een fijne start.

Mondelinge overdracht

Tijdens de breng-en haalmomenten kunt u relevante informatie uitwisselen met onze leidsters. Wij nemen hiervoor de tijd en gaan in op vragen die bij u als ouders op dat moment spelen.

Het dagboek

Uw kind krijgt een dagboek van het kinderdagverblijf.
 Dit is een infoboekje dat wij tot 1,5 jaar gebruiken. Wij schrijven hierin hoe de dag is verlopen (soms aangevuld met een foto of een leuke anekdote) en wat uw kind heeft gegeten en/of gedronken.
 Het dagboek gaat mee naar huis zodat u ook zelf relevante informatie voor ons kunt noteren. We kunnen u verzekeren dat dit boekje ook erg leuk is voor later……

10 – minutengesprek

Wij stellen ouders in de gelegenheid om in een 10 – minutengesprek met de groepsleiding de ontwikkeling van hun kind bespreekbaar te maken. 
Wanneer de zes weken na startdatum zijn verstreken, ontvangen ouders een uitnodigen per e-mail. Dit vragen wij opnieuw wanneer het kind 1,5 jaar en 3,5 jaar oud is. In dit gesprek wordt de ontwikkeling en het gedrag van het kind binnen de groep besproken. De volgboekjes die wij gebruiken kunnen hierbij een leidraad zijn.

Afscheidsgesprek

Wanneer uw kind 4 jaar wordt en het kinderdagverblijf gaat verlaten, kan het zijn dat de gekozen basisschool om een info gesprek vraagt. In dit gesprek wordt, samen met u als ouder, informatie uitgewisseld die er toe kan bijdragen dat uw zoon of dochter een fijne start kan maken. Het afscheid vieren wij in de vorm van een klein feestje en als herinnering ontvangen alle kinderen een boek met alle gemaakt werkjes, foto’s, kaarten etc.

Gesprek naar behoefte

Wanneer u behoefte heeft om uitgebreider over uw kind te praten, kunt u altijd een afspraak maken. 
Indien er van onze kant oprechte zorgen zijn betreffende de ontwikkeling van uw kind, zullen wij u daarover inlichten.

Informatie voor de ouders in het algemeen

Wij willen u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte houden. Dit gebeurd middels bovenstaande punten maar ook per brief of per e-mail, mededelingen op het bord in de hal, onze nieuwsbrief, informatie op de site en folders. Tevens zijn bij interesse, alle protocollen waarmee wij werken, zoals een risico inventarisatie of een meldcode kindermishandeling, in te zien. Vraag hierna bij de houder.

Pedagogisch beleidsplan

In ons pedagogisch beleidsplan kunt u als ouder informatie vinden over o.a. de manier van werken in Klein- en Grootmarland, de afname van extra uren en informatie over de mogelijkheden tot het ruilen van opvangdagen.

Geschillencommissie

Alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus zijn volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich per 01 januari 2016, te registreren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Voorheen was dit ondergebracht bij SKK – Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

De registratie van Kinderdagverblijf Klein Marland is per 09 december 2015 aangevraagd en verwerkt. De Geschillencommissie is gevestigd te Den Haag, Postbus 90600, 2309 LP / www.degeschillencommissie.nl

Bijgaand (zoals dit verplicht wordt gesteld) het geschilartikel, zodat een ieder weet hoe een eventuele procedure in zijn werk gaat. Dit artikel dient als leidraad bij het indienen van een klacht/geschil voor ouders en leden van een oudercommissie.
Het artikel:
Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

  1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te   bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  1. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie ( www.degeschillencommissie.nl ).
  1. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter    aanhangig te maken.
  1. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillen- commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  1. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Buitengewone kinderopvangKleinschalige kinderopvang gelegen in het Limburgse Eijsden. De lokatie Klein en Groot Marland verzorgt kinderopvang van 0 tot 4 jaar.